ברוכים הבאים לאתר mob-il.co.il
אזל המלאי
תקנון האתר – תנאי שימוש והתקשרות

ברוכים הבאים לאתר המסחר האלקטרוני של Mob-il (להלן "האתר") .
שם החברה המפעילה: פון דיפו בע"מ ח.פ 515705838

השימוש באתר והרכישה באתר זה, כפופים לתנאי השימוש וההתקשרות המפורטים בתקנון זה. בהיכנסך לאתר ובטרם ביצוע עסקה לרכישת מוצר ו/או הגשת הצעה לרכישת מוצר ו/או שירות כלשהו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המפורטים להלן, המהווים בסיס משפטי מחייב לכל מצג, התחייבות ו/או התקשרות אשר נעשים באמצעות אתר זה. התנאים והתניות המפורטים להלן מתייחסים לכל מידע, מצג, טובין ושירותים המוצגים באתר זה, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש.

כל המבצע פעולה באתר מודע ומסכים בזה באופן מוחלט לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר, והוא מסכים בזה כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו, ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו ע"י בעלי האתר ו/או מפעיליו.

כללי
• אתר Mob-IL, הוא אתר אינטרנט, המנהל מרכז קניות וירטואלי המיועד לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר משלב אפשרות לרכוש מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר במחירים אטרקטיביים תוך חסכון כספי רב.
• האתר פועל כגוף בפני עצמו,והמחירים המופיעים בו הינם לרכישה דרכו בלבד.
• "פעולה באתר" היא כל פעולה של השתתפות באתר או רכישת מוצרים/שירותים המוצעים למכירה באתר באחת משיטות ההשתתפות והרכישה המקובלות באתר.
• כל המבצע פעולה באתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא את תקנון האתר וכללי ההשתתפות בו וכי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו, והוא מסכים לכל האמור בתקנון וכללי האתר והוא מצהיר, כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר או מפעיליו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות של בעלי האתר או מפעיליו בניגוד לתקנון וכללי השתתפות אלו.

הרשאים לבצע פעולה באתר
כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית, יכול לבצע פעולה באתר ובלבד שהתקיימו לגביו כל תנאים אלו במצטבר:
• מבצע הפעולה באתר הינו אישיות משפטית כשירה להתחייב בהתחייבויות הנובעות מביצוע פעולות באתר זה.
• מבצע הפעולה באתר הינו תושב מדינת ישראל בעל תעודת זהות תקפה, או חברה המאוגדת כדין והרשומה ברשם החברות בישראל או שותפות הרשומה כדין ברשם השותפויות בישראל.
• מבצע הפעולה הינו בעל כרטיס אשראי בתוקף, השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות לפעול בישראל, ואשר הונפק בישראל או הינו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס זה לבצע את הפעולה באתר.
• המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני (כתובת אי מייל), ברשת האינטרנט וכי כל הודעה שתשלח לתא דואר זה מאת מפעילי האתר, תחשב כהודעה שנתקבלה באופן מיידי על ידי מבצע הפעולה.
• מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזה כי אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה מהווה תנאי מוקדם הכרחי לביצוע העסקה ותקפותה.

פרטי המשתמש
בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים : ת.ז /ח.פ ,שם פרטי, שם משפחה, שם, חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.
הגשת פרטים אישיים כוזבים הנה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לMob-IL.

מהם המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר
• באתר יועמדו למכירה מוצרים/שירותים בכמויות משתנות ומסוגים שונים ובאופנים המפורטים לעיל, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של Mob-IL.
• לצד כל מוצר/שירות המוצעים באתר, או בפרסומים אחרים או אצל שירות הלקוחות של האתר, יופיעו או יועמדו לעיון כל המתעניין, ככלל, הפרטים הבאים: תצלום המוצר/השירות, ככל שהדבר רלבנטי למוצר/לשירות ולצורכי המחשה בלבד; המפרט הטכני ותיאור המוצר/השירות, כפי שנמסרו על-ידי המשווקים; מספר יחידות המוצרים או השירותים המוצע, אם קיימת הגבלת כמות, או מחירו הנקוב של המוצר, במכירה רגילה; אופן הרכישה (מכירה רגילה, דמי השתתפות, במידה שקיימים; תשלומים נוספים, אם ישנם, המסוימים למוצר/לשירות.
• מובהר בזאת כי אין הכרח כי הפרטים המפורטים לעיל יופיעו בכל מיקום באתר בו מוצע שירות/מוצר, ואף לא באתר כלל, וכי חלק מן הפרטים הללו יועמדו לידיעת הדורש אותם אצל שירות הלקוחות של האתר.
• לחברת Mob-IL שמורה בכל עת הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ושירותים ממספר המוצרים/השירותים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את כמות המוצרים, את מחיר הרכישה, את אופני הרכישה (מכירה רגילה,) ואת דמי ההשתתפות או התשלומים הנוספים, באם ישנם, ביחס לכל מוצר/שירות.

הגשת ההצעות לרכישת מוצרים/שירותים באתר
• מבצע פעולות באתר יכול לרכוש, במכירה רגילה מספר בלתי מוגבל של מוצרים/שירותים, בכפוף לכמות המוצר/שירות המוצעת באתר.
• בעת הגשת הצעה יידרש מבצע הפעולה באתר למסור למערכת את הפרטים הבאים: מספר תעודת זהות או ח.פ., שם פרטי ושם משפחה או שם חברה, מספר טלפון, מספר פקס, רחוב מגורים, מספר בית ומספר דירה, שם יישוב מגורים, מיקוד, כתובת תא דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
• במקרה של הקלדה שגויה של נתוני ההצעה (לרבות הפרטים האישיים של מגיש ההצעה), שמורה לבעלי האתר הזכות לפסול את ההצעה.
• פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי הצעת הרכישה ופרטי מבצע הפעולה, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של MOB-IL.
• בפרטי הפעולה שהתבצעה באתר, לרבות פרטי הצעת הרכישה ופרטי מבצע הפעולה, ייעשה שימוש פנימי באתר בלבד. פרטים אלו לא יועברו על ידי בעלי האתר ומפעיליו לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי.
• מחשב עיבוד הנתונים של חברת MOB-ILמנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו.
• ציון הזמן כפי שיירשם על פי שעון השרת של מחשב MOB-IL, יהווה ראיה לכאורה בסוגיית השעה בה בוצעה פעולה באתר.

כללי ביטול פעולות ועסקאות
• לכל מבצע פעולה באתר שביצע עסקה באתר שמורה הזכות לבטל בכתב את העסקה שביצע, על פי התנאים שלהלן:
(1) ניתן לבטל עסקה עד 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דואר/דוא"ל. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-לא ייגבו דמי ביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה משמעותית בערך המוצר.
(2) בשירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים, (שאינם ערבי שבת , חג או ימי מנוחה), קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי מוצרים/שירותים פסידים; שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד העסקה; מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה1995-; מוצרים/שירותים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; מוצרים/שירותים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;
לגבי מוצרים/שירותים אלו לא תהיה זכות ביטול.

כללי התשלום
המכירה באתר מתבצעת בכרטיס אשראי בלבד, במספר התשלומים הנקוב בדף הזמנת המוצר. המחירים הינם בשקלים וכוללים מע"מ כחוק. התשלום בכרטיס אשראי כפוף לתנאי חברת האשראי. המוצר יסופק רק במידה והתשלום עבורו התקבל במלואו. ניתן למסור את פרטי כרטיס האשראי טלפונית לנציג שירות.
• מבצע הפעולה יחויב בתשלום עבור המוצר/השירות שאותו רכש. התשלום יתבצע באופן מיידי במקרה שמדובר במכירה רגילה.
• ברכישה במסלול תשלומים, בהתאם לתנאי התשלום המפורסמים באתר, יחויב חשבון הבנק של מבצע הפעולה באמצעות כרטיס אשראי, וזאת לפי תנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר/שירות.
• במקרה שמבצע הפעולה יפגר בתשלומיו במשך שני תשלומים או יותר, תהא חברת MOB-ILרשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי.
• חיוב כרטיס האשראי בפועל נעשה לאחר הכנת החבילה וסמוך לשליחתה . פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים , אם בכל זאת בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי , אנו ניצור איתו קשר טלפוני, ביום העבודה הקרוב כדי לקבל את פרטי כרטיס האשראי אך הדבר עלול לגרום לעיכובים במשלוח.

אבטחת מידע ופרטיות
צוות האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע . העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL . כל העברה של מספר כרטיסאשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן .לאחר חיוב ההזמנה נמחקים ממאגרי המידע כלפרטי אמצעי התשלום של הלקוח.
החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה

זמן אספקה ומשלוחים
מחיר המשלוח הוא להזמנה. באם הזמנת מוצר אחד המחיר הוא עפ"י מחיר המשלוח הנקוב בדף המוצר. באם הזמנת יותר ממוצר אחד המחיר יהיה הגבוה מבין מחירי המשלוח של המוצרים שהזמנת עפ"י הנקוב בדפי המוצרים
כל הפריטים המוצגים באתר נמצאים במלאי שלנו או של הספקים שלנו, במקרים חריגים בהם אזל פריט מהמלאי,בשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, אנו מתחייבים להודיע טלפונית ללקוח על כל חוסר בפריט ולסכם עם הלקוח את מועד משלוח הפריט החסר.אם הפרט לא יהיה במלאי, מלוא הכסף ששילם הצרכן, יושב לו, ובכל מקרה לא נעכב משלוח בגלל פריט חסר ללא ידיעת הלקוח והסכמתו , ככלל פריטים חסרים ישלחו בנפרד תוך פרק זמן קצר ובתנאי כי הם קיימים במלאי היבואן או היצרן או הספק,אם הפריט לא נמצא במלאי, נשיב את הכסף לצרכן ולא נחייב בדמי משלוח על הפריטים שהיו חסרים. יודגש כי הודעה בדבר אי המצאות פריט במלאי של הספקים שלנו תימסר ביום בו יוודא זאת ל MOB-IL ותינתן ללקוח האפשרות לבטל הזמנתו ללא כל עלות. במידה והמוצר אינו מיוצר או משווק יותר ע"י היצרן, כמובן יוצע לכם מוצר חלופי באותו סדר גודל של מחיר. במידה ואין ביכולתנו להציע מוצר חליפי באותו סדר גודל של מחיר, המשך העסקה עם הלקוח יתאפשר אך ורק במידה ונגיע עם הלקוח להסכמה מלאה לגבי מוצר בו הוא מעוניין והמחיר הטוב ביותר אותו נוכל לתת,אם לא נגיע עם הצרכן להסכמה, נשיב לו את כספו.
זמן האספקה הוא עפ"י הנקוב בדף המוצר. מספר הימים הנקוב מתייחס לימי עסקים בלבד (ימים א-ה ולא כולל ימי חג וימי שישי), מרגע הזמנת המוצר ובתנאי שההזמנה אושרה ושולמה במלואה. אם מוצר מסוים חסר במלאי , יוצע לכם מוצר חלופי.
אנו שולחים את הפריטים לכל מקום בארץ , המשלוח נעשה באמצעות שרות דואר שליחים או דואר רשום , של דואר ישראל או קבלני לוגיסטיקה ושילוח אחרים , מועדי האספקה המצוינים באתר מסתמכים על תקנון דואר ישראל ועל אחריותה, בכל מקרה של איחור, החברה תודיע לצרכן ותאפשר לו לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה והשבת מלוא כספו, וכפופים להמצאות הקונה בכתובת המשלוח בעת האספקה ,לקונה אשר לא ימצא בביתו או משרדו תושאר הודעה ובה מספר הטלפון של מוקד דואר שליחים , לצורך תאום מחודש של מועד האספקה. מובהר שלקוח אשר בחר לקבל את המשלוח באמצעות דואר רשום יקבל לביתו הודעה על דבר דואר רשום הממתין לו בסניף הדואר הסמוך למקום מגוריו ועליו לקחת את דבר הדואר בעצמו ועל אחריותו. משלוח פריטים בעלי משקל כולל של מעל 20 ק"ג או נפח גדול במיוחד לא ישונע באמצעות דואר ישראל ואנו נתאם טלפונית עם הלקוח את האופן והמועד בו ישלחו הפריטים. להנהלת MOB-IL הזכות המלאה להחליט האם המשלוח יעשה באמצעות שרותי לוגיסטיקה של דואר ישראל או קבלני לוגיסטיקה ושילוח אחרים או באמצעות עובדי MOB-IL . וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
במידה וציינתם בטופס ההזמנה שאתם מעוניינים להגיע ולאסוף את המוצר בעצמכם נעדכן אתכם ותוכלו לעשות זאת.

האחריות למוצרים והשירותים הנמכרים באתר
• כל המוצרים והשירותים המוצעים לרכישה במסגרת האתר חדשים לחלוטין, נתונים באריזותיהם המקוריות, ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל והניתנים על-ידי החברות המסחריות המייצרות, המייבאות או המשווקות את המוצרים והשירותים לרוכשים של מוצר/שירות זהים שלא במסגרת האתר, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
• האחריות הבלעדית למוצרים או לשירותים המוצעים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים/השירותים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות. יחד עם זאת, בכל מקרה של תלונה, תפעל החברה מול הספקים בכדי לפתור את הבעיה ולצמצם את הנזק לצרכנים.
• לפרטים נוספים ניתן לפנות למשווקים והספקים המציגים את המוצרים/השירותים, באמצעות מספר הטלפון המופיע ליד כל מוצר/שירות המוצע לרכישה באתר.

תנאים נוספים
• כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
• זמן האספקה הוא 21 ימי עסקים.
• בכל מקרה אשר בו, מחמת כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינם לחברת MOB-IL שליטה עליהן ושאינן בשל מעשיה או מחדליה , ובשל כך נבצר יהיה מבעלי האתר או מפעיליו לנהל את רכישת המוצרים והשירותים במסגרת האתר כתקנם, יהיו בעלי האתר ומפעיליו רשאים לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם ולהשיב לצרכנים את כספם.
• "כח עליון" בסעיף זה משמעו גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת האתר וחברת MOB-IL אשר ימנעו או יעכבו את קיום הפעולות באתר או את אספקת המוצרים/השירותים, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות הדברים, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, מקרה של חבלה או של אירוע בטחוני חריג.
• באם יחולו שינויים בשיעורי המס או בהיטלים החלים על מוצרים/שירותים שהוצעו באתר, אשר נכנסים לתוקפם כדין בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד האספקה המתוכנן - רשאית חברת MOB-IL או מי מטעמה לבטל את הפעולות שבוצעו באתר (כולן או חלקן ולהשיב את כספם של הצרכנים.
• במקרים אלו, ובהם בלבד, ועל אף האמור לעיל, תשיב חברת MOB-IL למבצע הפעולה שהתבטלה כל סכום ששולם על-ידו, לרבות דמי השתתפות עבור הגשת הצעת רכישה.
• במידה ותחול טעות חריגה וברורה על פניה בתום לב, בתיאור מוצר/שירות מסוים (במחירו, בתנאי התשלום, בכמות המוצרים או השירותים המוצעים למכירה או בכל נתון אחר), רשאית MOB-IL או מי מטעמה לבטל את עסקת הרכישה המסוימת שלגביה חלה הטעות, ו MOB-IL לא תחוב כלפי מבצע הפעולה שהעסקה עימו בוטלה.
• האתר מבצע משלוחים בתחומי הארץ בלבד.
• התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות.
• אייקונים ( ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית, סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר , הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה
• . אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות
• רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

שירות לקוחות
לבירורים שונים ומידע נוסף ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות של חברת " MOB-IL" באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת Nordicofficial0@gmail.com
מקום השיפוט
סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט בתל אביב בלבד
x

#{title}

#{text}

#{price}